Λήγει αύριο Παρασκευή 2 Ιουλίου η προθεσμία που έχουν οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών προκειμένου να αποκτήσουν πιστωτικά κουπόνια από το κράτος για να καλύψουν με αυτά φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις αντί ρευστού, θα λάβουν πιστωτικά σημειώματα, με σκοπό να μπορούν να εξοφλήσουν φόρους και εισφορές που θα τους προκύψουν μετά την 1η Ιουλίου και έως το τέλος της χρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το έντυπο Ε3, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, η οποία σε κάθε περίπτωση μπορεί να οριστικοποιηθεί μέχρι τις 27 Αυγούστου.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
    έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το καθεστώς αφορά σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

Προκειμένου να εισέλθετε στην εφαρμογή ακολουθείτε την εξής διαδρομή μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.: Αρχική Σελίδα// myBusinessSupport URL myBusinessSupport | ΑΑΔΕ. Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε “Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εκδήλωση ενδιαφέροντος και εισέρχεστε στην πλατφόρμα.

Για την είσοδο ο ενδιαφερόμενος επιλέγει “Οι εφαρμογές μου” και έπειτα “Επιδότηση Παγίων Δαπανών Εκδήλωση ενδιαφέροντος”

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται:

– Στον Πίνακα με τίτλο “Στοιχεία Μητρώου” προσυμπληρωμένα τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης, όπως αυτά τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

– Στο πεδίο “Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης πιστοποιώ την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινώ στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων”, το οποίο επιλέγεται κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η επιλογή του πεδίου είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης.

– Πεδίο “Ιστορικότητα” στο οποίο εμφανίζεται το ιστορικό της αίτησης.

– Στο πεδίο “Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότησης Παγίων Δαπανών”, το οποίο επιλέγεται κλικάροντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

– Στο πεδίο “Υποβολή αίτησης” το οποίο επιλέγεται για να ολοκληρωθεί η αίτηση.

– Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την αίτηση αποεπιλέγετε το τετραγωνίδιο: “Εκδηλώνω ενδιαφέρον για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιδότηση Παγίων Δαπανών” και επιλέγετε “Υποβολή αίτησης”.

– Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης της αίτησης εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:”Η αίτηση σας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε ακόμα

Σε εφαρμογή από σήμερα το Green Pass – Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι σηματοδοτεί το deal της Eurobank στη Σερβία

Φουντώνει η μάχη για τα σκουπίδια – Προσφυγή από την Μοtor Oil για την Κεντρική Μακεδονία