επαγγελματική εκπαίδευση

Το έλλειμμα δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, λόγω των μειωμένων επιπέδων ανάπτυξης και ενεργοποίησης δεξιοτήτων και της χαμηλής αντιστοίχισης δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας, είναι κάποιοι από τους λόγους, όπως τονίζει η μελέτη του ΙΟΒΕ