Οικονομία

Η ΕΤΕΜ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο: 1. Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ. 2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013. 3. Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.

Η ΕΤΕΜ Α.Ε. σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 παρ.1β και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο: 1. Οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ. 2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013. 3. Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.

(Upd) Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές καθώς εντείνονται οι εικασίες ότι η Ιαπωνία πιθανόν να διορίσει στη θέση του Κεντρικού Τραπεζίτη που δημοσίως έχει ταχθεί υπέρ της νομισματικής χαλάρωσης, την ώρα που οι επενδυτές περιμένουν τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ιταλία.

(Upd) Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι κύριες ευρωπαϊκές αγορές καθώς εντείνονται οι εικασίες ότι η Ιαπωνία πιθανόν να διορίσει στη θέση του Κεντρικού Τραπεζίτη που δημοσίως έχει ταχθεί υπέρ της νομισματικής χαλάρωσης, την ώρα που οι επενδυτές περιμένουν τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ιταλία.

Ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με σχετική επιστολή του γνωστοποίησε ότι την 25.2.2013 μετά την πίστωση στην μερίδα του στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των μετοχών που προέρχονται από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και από την προεγγραφή του για τις αδιάθετες μετοχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.11.2012, το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας διαμορφώθηκε από 78,492% την 8.8.2012 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης) σε 92,085% (μεταβολή >3%).             Κατόπιν των ανωτέρω, ο μοναδικός μέτοχος που κατέχει δικαιώματα ψήφου της εταιρείας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% είναι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης με 31.049.859 δικαιώματα ψήφου (92,085%). Το υπόλοιπο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήκει σε 15.100 μετόχους περίπου.

Ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με σχετική επιστολή του γνωστοποίησε ότι την 25.2.2013 μετά την πίστωση στην μερίδα του στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) των μετοχών που προέρχονται από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης καθώς και από την προεγγραφή του για τις αδιάθετες μετοχές της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.11.2012, το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας διαμορφώθηκε από 78,492% την 8.8.2012 (ημερομηνία τελευταίας γνωστοποίησης) σε 92,085% (μεταβολή >3%).             Κατόπιν των ανωτέρω, ο μοναδικός μέτοχος που κατέχει δικαιώματα ψήφου της εταιρείας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% είναι ο κ. Σταύρος Π. Ψυχάρης με 31.049.859 δικαιώματα ψήφου (92,085%). Το υπόλοιπο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήκει σε 15.100 μετόχους περίπου.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει για φέτος ύφεση 4,5% και ανεργία κοντά στο 27%. Σύμφωνα με αυτή, το 2014 θα είναι το έτος της ανάκαμψης υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται και δρομολογούνται.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπει για φέτος ύφεση 4,5% και ανεργία κοντά στο 27%. Σύμφωνα με αυτή, το 2014 θα είναι το έτος της ανάκαμψης υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται και δρομολογούνται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22.02.2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού Ευρώ 320.710.088 με έκδοση μέχρι 320.710.088 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας με νέα ονομαστική αξία €1,00 (οι Νέες Μετοχές) έναντι εισφοράς εις είδος μέχρι 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε» (η «Eurobank»), ονομαστικής αξίας εκάστης €2,22 (η «Αύξηση»), που αποφασίσθηκε από την από 23.11.2012 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας , καλύφθηκε μερικώς (84,35%) με την εισφορά εις είδος 466.397.790 μετοχών της Eurobank (οι «Εισφερθείσες Μετοχές»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην από 19.2.2013 συνεδρίασή του, αφού αποτίμησε τις Εισφερθείσες Μετοχές, με βάση το άρθρο 9α του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ευρώ 408.564.464,04, διαπίστωσε, κατά το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, τη μερική κάλυψη της Αύξησης κατά το ποσό των Ευρώ 270.510.718, με την έκδοση 270.510.718 Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία €1,00 και τιμή διάθεσης €1,5103 εκάστη. Λόγω της μη ακέραιης αναλογίας 58/100, από τις Προσφερθείσες Μετοχές προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα Nέων Mετοχών συνολικά αθροιζόμενα σε 22.405 Νέες Μετοχές. Τα ως άνω κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν με επιμέλεια της Τράπεζας μέσω του X.A. και το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδοθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους μετόχους της Eurobank μέσω του Αρχικού Χειριστή τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 10.01.2013 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης. Κάθε είδους έξοδα ή προμήθειες που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω εκποίηση θα βαρύνουν την Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 22.2.2013 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 270.510.718 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ποσού Ευρώ 138.053.746,04 στο αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.584.101.200, διαιρούμενο α) σε 1.226.601.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία. Η ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22.02.2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέχρι ποσού Ευρώ 320.710.088 με έκδοση μέχρι 320.710.088 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας με νέα ονομαστική αξία €1,00 (οι Νέες Μετοχές) έναντι εισφοράς εις είδος μέχρι 552.948.427 κοινών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε» (η «Eurobank»), ονομαστικής αξίας εκάστης €2,22 (η «Αύξηση»), που αποφασίσθηκε από την από 23.11.2012 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας , καλύφθηκε μερικώς (84,35%) με την εισφορά εις είδος 466.397.790 μετοχών της Eurobank (οι «Εισφερθείσες Μετοχές»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην από 19.2.2013 συνεδρίασή του, αφού αποτίμησε τις Εισφερθείσες Μετοχές, με βάση το άρθρο 9α του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ευρώ 408.564.464,04, διαπίστωσε, κατά το άρθρο 13α παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, τη μερική κάλυψη της Αύξησης κατά το ποσό των Ευρώ 270.510.718, με την έκδοση 270.510.718 Νέων Μετοχών με ονομαστική αξία €1,00 και τιμή διάθεσης €1,5103 εκάστη. Λόγω της μη ακέραιης αναλογίας 58/100, από τις Προσφερθείσες Μετοχές προέκυψαν κλασματικά υπόλοιπα Nέων Mετοχών συνολικά αθροιζόμενα σε 22.405 Νέες Μετοχές. Τα ως άνω κλασματικά υπόλοιπα θα εκποιηθούν με επιμέλεια της Τράπεζας μέσω του X.A. και το προϊόν της εκποιήσεως θα αποδοθεί στους αντίστοιχους δικαιούχους μετόχους της Eurobank μέσω του Αρχικού Χειριστή τους, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 10.01.2013 εγκεκριμένο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης. Κάθε είδους έξοδα ή προμήθειες που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω εκποίηση θα βαρύνουν την Τράπεζα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 22.2.2013 συνεδρίασή του, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής, και ενέκρινε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές, ειδικότερα την πίστωση ποσού Ευρώ 270.510.718 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και ποσού Ευρώ 138.053.746,04 στο αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 2.584.101.200, διαιρούμενο α) σε 1.226.601.200 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,00 η κάθε μία, β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο μζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, κατά τα αναφερόμενα στα εδάφια μθ’ και νδ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 Καταστατικού της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία. Η ημερομηνία πίστωσης των Nέων Mετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.