Το «πράσινο φως» δόθηκε στο ενημερωτικό δελτίο της Παγκρήτιας Τράπεζας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 966η/30.9.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

«Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προχώρησε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της “RB ELLAKTOR HOLDING B.V.” προς τους μετόχους της εταιρίας “REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3461/2006.

– Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

– Την επιβολή συνολικού προστίμου πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στην εταιρία “BCASH GREECE INC PRIVATE CO” για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 (παρ. 1), του άρθρου 35 (παρ.1,2,3), του άρθρου 13 (παρ. 1(α) και 1(δ) ) σε συνδυασμό (σε κάποιες περιπτώσεις) με το άρθρο 12 (παρ. 1 β(αα)), λόγω αδυναμιών στην εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.