Την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων των ευάλωτων δανειοληπτών, στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Νόμου, δημοσίευσε χθες, Τρίτη, το υπουργείο Οικονομικών, «ξεκλειδώνοντας» μία διαδικασία, η οποία, όπως παρατηρούσαν και οι θεσμοί, είχε καθυστερήσει σημαντικά.

Βάσει αυτού, το σύνολο των κεφαλαίων που θα δεσμευτεί να δαπανήσει ο Φορέας σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών είναι έως και δύο δισ. ευρώ, ενώ το ακριβές ποσό θα οριστικοποιηθεί στην πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η ίδια συμμετοχή του αναδόχου στα επενδυμένα κεφάλαια του Φορέα, η οποία μπορεί να εισφερθεί ως μετοχικό ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, θα ανέρχεται στο ποσοστό τουλάχιστον 20% σε κάθε χρονική στιγμή επί των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εννέα εκατ. ευρώ.

Πέραν της ίδιας συμμετοχής, ο Φορέας θα δύναται να χρηματοδοτεί τις αγορές ακινήτων και την εν γένει δραστηριότητά του με δανειακά κεφάλαια από αποδεκτές πηγές χρηματοδότησης που θα καθοριστούν στη Φάση Β’.

Το Δημόσιο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δύναται να επιλέξει να παρέχει εγγυήσεις προς τον Φορέα, το είδος, το ύψος, η έκταση, καθώς και το αντάλλαγμα των οποίων θα προσδιοριστούν στη Φάση Β’, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Η παροχή κάθε τέτοιας εγγύησης θα είναι υπό την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισής καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών, με συνολική αγοραία αξία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση δε, που αποτελεί νομικό πρόσωπο θα πρέπει ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Τέλος, σε περίπτωση υποψηφίου, ο οποίος είναι εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών ή επενδυτικό κεφάλαιο (fund), θα πρέπει αποδεδειγμένα τα διαθέσιμα, δεσμευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαιά του να υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ ή τα ενεργά επενδεδυμένα κεφάλαια να υπερβαίνουν τα πέντε δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει εμπειρία σε επενδύσεις στον τομέα ακίνητης περιουσίας. Ως τέτοιες νοούνται εναλλακτικά:

i. οποιαδήποτε άμεση επένδυση σε οποιουδήποτε τύπου ακίνητο είτε ιδιοχρησιμοποιούμενο είτε επενδυτικό,

ii. χρηματοδοτήσεις προς τρίτους με εξασφάλιση οποιουδήποτε τύπου ένα ή περισσότερα ακίνητα (συμπεριλαμβανομένων και χρηματοδοτικών μισθώσεων),

iii. επενδύσεις σε δανειακά χαρτοφυλάκια με εγγύηση οποιουδήποτε τύπου ένα ή περισσότερα ακίνητα, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από την Ημερομηνία Υποβολής και ανέρχονται αθροιστικά σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα:

Lambi Resort: Ανατροπή με ακύρωση του «ιερού σφυριού» για το 4άστερο ξενοδοχείο (pic)

Οι Μπάκοι ξανακοιτάνε τις κατασκευές, τα 250 που λείπουν στην Attica, τα… γάλατα που έσφιξαν και ο Σαμιώτης της Netfilx

Intrakat: Συζητήσεις ακόμη και για πώληση πλειοψηφικού πακέτου στις ΑΠΕ