ωράριο

Ποια είναι τα κριτήρια στα οποία θα βασίζονται οι ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για το ωράριο

Με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας του εργαζόμενου που θα είναι συνδεδεμένη με το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι να καταγράφονται με ακρίβεια οι ώρες εργασίας ή και τηλεργασίας του μισθωτού.

Μετά τη λήξη της πανδημίας, πολλά θα αλλάξουν στον χώρο της εργασίας - Ποια είναι τα δύο κύρια νέα μοντέλα εργασίας που αναμένεται να εφαρμοστούν μελλοντικά από πολλές επιχειρήσεις