Επιχειρήσεις

Trastor: Αύξηση κατά €100,9 εκατ. στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου

  • newsroom


Σημαντική αύξηση κατά 97% στα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων, σε €7,7 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. για τη χρήση 2019

Η Trastor ανακοίνωσε αύξηση κατά 36% των εσόδων του Ομίλου από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €13,1 εκατ. έναντι €9,6 εκατ. για τη χρήση 2019.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας μείωσαν τα έσοδα του Ομίλου κατά €1,1 εκατ., ήτοι 8% των ετησίων συμβασιοποιημένων εσόδων από μισθώματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε €7,7 εκατ. έναντι €3,9 εκατ. για την χρήση 2019 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 97%.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε €3,1 εκατ. έναντι κερδών €13,8 εκατ. για την χρήση 2019. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τα καθαρά αναπροσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν κατά το 2020 σε €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €72 χιλ. της περσινής χρήσης.

Την 31 η Δεκεμβρίου 2020, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αυξήθηκε κατά €100,9 εκατ. το οποίο και ανήλθε σε €301,6 εκατ. έναντι €200,7 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2019, με την απόκτηση 9 νέων επενδυτικών ακίνητων μέσα στη χρήση του 2020. Ο Όμιλος διαθέτει την 31η Δεκεμβρίου 2020 συνολικά 65 υψηλής ποιότητας και απόδοσης επενδυτικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 209,6 χιλ. τ.μ., έναντι συνολικής επιφάνειας 130,3 χιλ. τ.μ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2019.

Στις 30 Ιουνίου 2020, πιστοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ύψους €37,2 εκατ. εκ των οποίων ποσό €22,3 εκατ. καλύφθηκε με καταβολή μετρητών και ποσό €14,9 εκατ. με συμψηφισμό εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €17,6 εκατ. έναντι €13,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

H Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε €159,1 εκατ. ή €1,056 ανά μετοχή.

Εξάλλου, με δεύτερη ανακοίνωση, η Trastor ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού €0,01 ανά μετοχή για τη χρήση του οικονομικού έτους 2020.

Σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2021 της Εταιρείας, προτείνεται:

– η 27η Μαΐου 2021 ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020

– η 28η Μαΐου 2021 ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (Record date)

– η 3η Ιουνίου 2021 ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2020

Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου 2021.

Διαβάστε ακόμη

Πηγές ΤΧΣ για ΑΜΚ Πειραιώς: «Θα λάβουμε απόφαση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον»

Μαρία Αγγελικούση: Μια γιατρός στο πηδάλιο του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου

Κατερίνα Μαλαματίνα: «Μαζί τα κάναμε» – Τα σπίτια στη Μύκονο, το γιοτ και το lear jet των 6 εκατ. ευρώ

 

Απόρρητο Απόρρητο