αλιεία

Πρόταση για ταχύτερες και μεγαλύτερε προκαταβολές άμεσων ενισχύσεων και επενδυτικών μέτρων – Οι κλάδοι που πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω – Εισηγήθηκε τη μεγαλύτερη ευελιξία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ)

Απόρρητο Απόρρητο