χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Deloitte Thessaloniki2

Η έκθεση Regulatory Outlook για το 2021 αναγνωρίζει δια-τομεακά θέματα στρατηγικής σημασίας, καθώς και μια σειρά από άλλες εποπτικές προτεραιότητες στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, τον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων, καθώς και τις κεφαλαιαγορές

Η έκθεση προβλέπει την ενίσχυση του ρόλου των εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση με την παραδοσιακή τράπεζα και τη βασική της λειτουργία παροχής χρηματοδότησης και κεφαλαίων

Απόρρητο Απόρρητο