Δημήτρης Βιντζηλαίος

Η εταιρεία μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα ενοποιηθεί πλήρως με τη Λακωνική Τροφίμων και σε έναν ορίζοντα τριετίας θα έχει επεκταθεί, εκτός των αλλαντικών, και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων

Απόρρητο Απόρρητο