Ενέργεια & Περιβάλλον

ΡΑΕ: Mε …υπερόπλα στη μάχη για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

  • Μαριάννα Τζάννε


Στήριξη από ΥΠΕΝ και ενισχυμένος εποπτικός ρόλος - Ποιες είναι οι προβλέψεις για το ρόλο της αρχής και το προσωπικό-Μοντέλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ

Ρόλο ανεξάρτητης αρχής με αυξημένες εποπτικές αρμοδιότητες, ενίσχυση του προσωπικού της και μισθολογική αναβάθμιση αποκτά η ΡΑΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία έχει θορυβήσει την αγορά των διαχειριστών ασκώντας τον θεσμικό της ρόλο, αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από το υπουργείο ΠΕΝ, κάτι άλλωστε που είχε τονίσει και πρόσφατα στην Βουλή ο υπουργός κ. Κώστας Σκρέκας. 

Στο νέο σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση που βρίσκεται ήδη στη βουλή, η ΡΑΕ περιγράφεται ως ένας οργανισμός με υπερεξουσίες καθώς αποστολή της είναι να παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, το επίπεδο της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης αλλά και το πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού.

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ  εγκρίνει τον “Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας” κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό με τον οποίο εξειδικεύονται τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι δείκτες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές και χειραγώγηση της αγοράς.

Παράλληλα, η ΡΑΕ μπορεί να συστήνει και να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων της, εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των αρμόδιων Διαχειριστών καθώς και εκπροσώπων τρίτων φορέων, σχετικών με την ενεργειακή αγορά.

Επιτροπή συντονισμού έκτακτης ανάγκης

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για την αντιμετώπιση αιφνίδιας κρίσης συστήνεται και συγκροτείται «Επιτροπή Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης» (ΕΣΜΕΑ), η οποία αποτελείται από  έναν εκπρόσωπο της ΡΑΕ με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τον αναπληρωτή του, και  εκπροσώπους των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ή Δικτύων Διανομής.

Η ΡΑΕ ορίζεται επίσης ως η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων, σχετικά με την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό της ενιαίας εκτίμησης της «αξίας της απώλειας φορτίου» (Value of lost load – VOLL).

Προσωπικό της Αρχής

H Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΡΑΕ και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ.

Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ από μέλη της Γραμματείας της. Επιπροσθέτως, το Γραφείο Προέδρου στελεχώνεται και από ειδικούς συνεργάτες, οι οποίοι εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα εργασιακά τους ζητήματα γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς του λοιπού προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, ενώ όσον αφορά στα μισθολογικά ζητήματα εξομοιώνονται με τους συμβούλους των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και κατατάσσονται με βάση τους τίτλους σπουδών με απόφαση του Πρόεδρου.

Στις προτεινόμενες διατάξεις, προβλέπεται ότι η ΡΑΕ θα καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Όπως αναφέρεται, η καταβολή των δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το νομοσχέδιο  εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ψηφίστηκαν για την ΔΕΗ το 2019 και για τις προσλήψεις προσωπικού στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

Επιδιώκεται, όπως αναφέρουν στο ΥΠΕΝ η επίλυση του προβλήματος στελέχωσης του ΑΔΜΗΕ με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της ΔΕΗ. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες ΑΣΕΠ που έχει διενεργήσει ο φορέας ακόμα δεν έχουν τελεσφορήσει, παρότι έχουν παρέλθει 4 χρόνια. Ως εκ τούτου, η μη ανανέωση του προσωπικού έχει ως συνέπεια την υποστελέχωση της εταιρείας.

Παράλληλα, ρυθμίζονται οι αμοιβές των στελεχών του ΑΔΜΗΕ, καθώς μέχρι σήμερα δεν ήταν σε ανταγωνιστικά επίπεδα με αυτές άλλων εταιρειών του κλάδου της ενέργειας με συνέπεια να απομακρύνονται στελέχη ικανά και με εμπειρία. Το θέμα των προσλήψεων αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του διαχειριστή το οποίο το προηγούμενο διάστημα δεν έχει ικανοποιηθεί από το ΥΠΕΝ.

Τέλος με άλλη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα εσωτερικής κάλυψης θέσεων διευθυντικών στελεχών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξειδικευμένων θεμάτων της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενώ παράλληλα εισάγεται ρύθμιση που διασφαλίζει την ευέλικτη μετακίνηση στελεχών στις τρεις εταιρείες.